Return to Article Details The Encounter of Medical Traditions in Nūr al-Dīn Šīrāzī’s <i>ʿIlājāt-i Dārā Šikōhī</i> Download Download PDF